Menu

Vedtægter

image Referater fra generalforsamlinger ligger nederst på siden.

Vedtægter for Boldklubben Vejle Kammeraterne.

§1: Klubbens navn er "Boldklubben Vejle Kammeraterne". Dens hjemsted er Vejle Kommune.

§2: Foreningens fodboldhold optræder i spillerdragt bestående af Blå trøjer, sorte bukser og blå strømper, når 
     det ikke er nødvendigt med skiftetrøjer.

§3: Klubben har til formål at fremme interessen for fodboldspillet og andre idræts aktiviteter, at give sine aktive
     medlemmer lejlighed til at udvikle deres fysik og psyke gennem disse aktiviteter, herigennem styrke
     kammeratskabet.

§4: Klubben er tilsluttet hovedorganisationen Dansk Idræts Forbund (DIF) og DGI, og klubben er undergivet
     disses love og bestemmelser.

§5: Som aktivt eller passivt medlem kan klubben optage enhver uberygtet person.

§6: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan kun ændres af denne. Bestyrelsen kan for en periode fritage 
     et medlem for at betale kontingent, når særlige grunde taler herfor.

§7:  Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den
      dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
      Et medlem, der er i restance med betaling af kontingent og som trods skriftlig påkrav herom ikke betaler, 
      betragtes som slettet, og kan atter blive medlem når gælden er berigtiget.
      I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. 
      Et således ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for generalforsamlingen, der da træffer endelig 
      beslutning under hensyntagen til DBU og DIF´s love og bestemmelser.

§8: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
      forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
      Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over
      kontingent forpligtigelsen.
      Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
      Bestyrelsen kan dog hæfte personligt for tilskud som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis
      tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller indladelse der kan tilregnes pågældende som
      forsætlig eller uagtsom.

§9: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
      Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Oktober måned, indkaldes af bestyrelsen med 
      3 ugers varsel gennem klubbens hjemmeside. 
      Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingens 
      afholdelse, til formanden.
      Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance.
      Medlemmer under 16 år, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret via forældre/værge.

§10; Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter:
       1: Valg af dirigent.
       2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.
       3: Forelæggelse af det kontrollerede regnskab pr. 31/7 og godkendelse heraf.
       4: Behandling af evt. indkomne forslag.
       5: Valg af formand ( i ulige kalenderår)
       6: Valg af kasserer ( i lige kalenderår)
       7: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
       8: Valg af 2 bestyrelses suppleanter
       9: Valg af 2 regnskabs kontrollanter og 1 regnskabs kontrollant suppleant.
     10: Eventuelt.

§10, stk 2; På indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen beslutte:
                 A: at bestyrelsen udpeger en kasserer blandt klubbens medlemmer eller
                 B: at den valgte kasserer ikke har fast sæde i bestyrelsen.

§11: Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
       Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal være skriftligt, 
       såfremt et medlem kræver dette. 
       Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 
       Der udarbejdes referat af generalforsamlingen og dette offentliggøres på klubbens hjemmeside.

§12: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
        1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med
        angivelse af forhandlings emne. Om indkaldelses måde, se §9

§13: Foreningen tegnes ved underskrift af forretningsudvalget, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
       ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
       Foreningens kontrollerede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

§14: Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges blandt klubbens
       myndige medlemmer, på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for en 2-årig periode.
       Formanden og Kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
       Indgår den valgte kasserer ikke i bestyrelsen vælger generalforsamlingen et ekstra bestyrelses-
       medlem.
       De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår med henholdsvis 2 og 3 hvert 2. år.
       Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
       Den vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
       Såfremt det på den ordinære eller eventuelt ekstraordinære generalforsamling ikke er muligt at få valgt en 
       formand, kan der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
       Indtil næstfølgende generalforsamling, varetages den overordnede ledelse af klubben, i fraværet af en 
       formand af forretningsudvalget. Der udpeges et ordførende medlem.

§15: Bestyrelsen kan udpege en udtagelses komité, der skal sammensætte et eller flere af klubbens hold.
       I øvrigt sammensættes holdene af de respektive trænere og/eller holdledere.
       Bestyrelsesarbejdet kan man uddelegere til udvalg nedsat af bestyrelsen.

§16: Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
       er for forslaget.

§17: Til bestemmelse om klubbens opløsning kræves 3/4 stemmeflertal, på 2 på hinanden følgende 
        generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum.
        På den sidste af de 2 generalforsamlinger skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke 
        almennyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre
        skal tilgå.

 

Således vedtaget og ændret på klubbens ordinære generalforsamling den 25 Oktober 2022.

Klubbens vedtægter som PDF fil. Klik her.

Referat af generalforsamling 2014
Referat af generalforsamling 2015
Referat af xtra ordinær generalforsamling 2015
Referat af generalforsamling 2016
Referat af generalforsamling 2017
Referat af generalforsamling 2018
Referat af generalforsamling 2019
Referat af generalforsamling 2020
Referat af generalforsamling 2021
Referat af generalforsamling 2022


Luk