Menu

Referat fra ordinær generalforsamling 2020

image
Preben Jørgensen
24. april 2021 kl. 17:20
På grund af corona kunne generalforsamlingen først afholdes Lørdag den 24 April 2021

Den ordinære generalforsamling for perioden 01/08-2019 til  31/07-2020 skulle under normale omstændigheder være afholdt i Oktober måned 2020, men pga. coronaen kunne dette ikke lade sig gøre, derfor måtte vi helt frem til den 24 April 2021 før det lykkedes at få afholdt den ordinære generalforsamling.

Tommy Grøn bød velkommen og forklarede hvorfor generalforsamlingen først kunne afholdes nu.

Dagsorden og referat var som følger:
1: Valg af dirigent.
- Ib Elving blev valgt 

2: Formandens beretning.
- Formanden startede sin beretning med at forklare hvorfor generalforsamlingen var blevet udsat 2 gange tidligere, og derfor var han glad for at det nu skulle se ud til at ville lykkedes at få afholdt en ordinær generalforsamling.
Formanden fortalte videre hvordan coronaen havde/har indflydelse på livet i Vejle Kammeraterne som sportforening. 
Nedlukninger, forsamlingsforbud mm.
Formanden havde stor ros til klubbens ledere for håndteringen af coronaen. Alle har været gode til at bakke op omkring de tiltag man har måttet affinde sig med, dette være sig både ledere, spillere og forældre mm.
Kunstbanen: Klubbens kunstbane har fået stor ros ude omkring i andre klubber, dette har ligeledes medført en stor aktivitet vedr. leje/brug af banen. 
Seniorafdelingen har vokset sig god og stor og man er nu oppe på omkring ca 70 spillere. Fremmødet til træning ligger på ca.  50 spillere, hvilket må siges at være rigtig flot.
Ungdom: Lone Marcussen fremlagde beretningen for ungdommen i vejle kammeraterne. 
I efteråret 2019 havde klubben næsten hold i alle ungdomsrækkerne, ihvertfald på årgangs siden. 
Der har været en stor fremgang i specielt sandkasse afdelingen. Rent medlemsmæssigt ses det at der er rimelig stor aktivitet i de små årgange og lidt mindre i de store årgange.
Ligeledes har klubbens ungdom også været stærkt udfordret af coronaen.
Men en stor tak til alle ledere, spillere og forældre som har bakket op omkring holdene.. T
I sommerferien var ungdom præsenteret til sommersjov i Løget. En tak til alle hjælpere som deltog derude.
U13 Drenge var det eneste ungdomshold der vandt deres pulje, et stort tillykke for det flotte resultat.
En tak til ungdomsudvalget for et godt samarbejde.
Opfordring til at bruge OK benzinkoret og støtte Vejle Kammeraterne. Det kræver enten et hurtigt tlf. opkald til OK eller via deres App kan man rette det.
Der blev spurgt ind til udefrakommende aktivitet på kunstbanen i forhold til slitage af banen. Bestyrelsen fortalte at alle hold der bruger banen skal betale for dette.
Bruger Søndermarksskolen også kunstbanen. Til dette blev der svaret at det gør de ikke idet de ikke vil betale den pris der er fastsat.
Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget

3: Regnskab.
- Preben gennemgik regnskabet som herefter blev godkendt.

4: Indkomne forslag.
- Der var ikke indkommet nogle forslag.

5: Valg af formand (Kun i ulige kalenderår)
- Punktet blev aktiveret da Tommy Grøn meddelte at han af helbredsmæssige årsager ønskede at stoppe som klubbens formand med det samme. 
Da der ikke var kandidater til formands posten blev herefter §14 i vedtægterne aktiveret. Nemlig linjen der siger:   
Såfremt det på den ordinære eller eventuelt ekstraordinære generalforsamling ikke er muligt at få valgt en 
formand, kan der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Indtil næstfølgende generalforsamling, varetages den overordnede ledelse af klubben, i fraværet af en formand af forretningsudvalget. Der udpeges et ordførende medlem.

6: Valg af kasserer. (I lige kalenderår)
- Preben blev genvalgt som kasserer.

7: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Thomas B (ønskede ikke genvalg), Lone Marcussen (ønskede ikke genvalg) samt Sune B. Larsen (modtog genvalg)
Sune B. Larsen blev genvalgt.
Majbritt Damgaard Eilsøe blev valgt ind i bestyrelsen.
Frank Rosenquist blev valgt ind i bestyrelsen.
Da formanden ønskede at gå af skulle der vælges 1 bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for en periode frem tll næste generalforsamling til Oktober 2021.
Valgt blev Preben Jørgensen for en ca. 6 mdr. periode.

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
- Jens J. Larsen (Styrke) blev valgt og Lone Marcussen blev valgt.

9: Valg af 2 regnskabskontrollør samt 1 regnskabskontrollørsuppleant.
- Kurt Christensen og Poul Boie Petersen blev valgt til regnskabskontrollør samt Kenneth Iver blev valgt som suppleant.

10: Eventuelt.
- Adnan blev kåret som årets leder. Lederpokalen efterlyses.
 Herefter overrækkelse af vin til de afgående medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Klubsangen blev denne gang IKKE sunget pga. coronarestriktionerne.

 

Luk