Menu

Pædofilipolitik

image
Pædofilpolitik
Hvorfor beskæftige sig med dette emne:
Vejle Kammeraterne (VK) indfører politik om pædofili af flere årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til idræt i Vejle Kammeraterne. For det andet skal trænere og ledere kunne føle sig sikker.
Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre VK’s trænere og ledere. Vi vil med denne politik tilkendegive, at klubben med dette initiativ ikke tolererer overgreb og krænkelser af unge. Forældre kan trygt sende deres børn til idræt i Vejle Kammeraterne, da vi gør, hvad vi kan og skal for at skabe trygge rammer. 

Om pædofili:
Seksuelle overgreb mod børn er et emne, som kan være svært at nærme sig og et område som nemt vækker meget stærke følelser.
Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn inden for idrætten handler også om udviklingen af et foreningsliv, hvor forebyggelsesarbejdet også omfatter børnenes forældre.
Det handler også om udvikling af et foreningsliv, hvor træneren og andre griber ind over for enhver form for personlige overgreb. 

Vi har delt politikken op i følgende afsnit:
- Forebyggelse og gode leveregler. Hvad betyder politikken i praksis?
- Mistanke om overgreb. Her findes råd om, hvordan vi skal håndtere rygter og mistanker om pædofili
 Konstateret overgreb. En handlingsplan for, hvad vi i VK skal og vil gøre, hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb
Det er vigtigt at slå fast, at pædofile ingen særlige kendetegn har – og der er heller ingen sikre tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb.
Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord. Det er stadigt vigtigt, at der i VK fortsat er plads til knus, kram, trøst og jubel sammen med børnene.

Forebyggelse og gode leveregler:
Det er i Vejle Kammeraterne obligatorisk at tjekke alle børne- og ungdomstrænere/ledere for evt. pædofilidomme. Det vil sige trænere og ledere, der har med unge under 15 år at gøre. I VK udpeges 2 personer, der indhenter og behandler straffeattesterne. Bestyrelsen udpeger de 2 personer. Det er vigtigt at vide, at en børneattest indeholder personoplysninger og skal derfor behandles efter reglerne i persondataloven.
Man kan i VK ikke være tilknyttet foreningen som træner eller leder uden at underskrive samtykkeerklæring til, at VK kan få adgang indhentning af børneattest fra kriminalregistret.
For eksisterende ledere og trænere over 15 år foretages der årlig forespørgsel.
For nye ledere og trænere over 15 år, skal der foretages en forespørgsel straks.
Til det brug for forespørgsel oplyses fulde navn, adresse og cpr. nr.
Blank attest (negativ attest): Modtages børneattesten blank retur fra kriminalregistret, betyder det, at personen ikke har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Blanketten opbevares af de udvalgte personer og må ikke videregives.
Positiv attest: En positiv attest betyder, at den involverede person har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Den involverede person får straks at vide, at vedkommende er uønsket som leder eller træner i VK. Er der i ansættelseskontrakten aftalt, at børneattesten kan overdrages til foreningens hovedorganisation, bliver attesten overdraget. Tillader ansættelseskontrakten ikke denne overdragelse, destrueres attesten snarest efter modtagelsen, fordi en positiv attest indeholder oplysninger om seksuelle og strafbare forhold.
Indhentning af børneattest kan dog ikke stå alene, men bør følges op af drøftelser omkring emnet.
Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.
I forhold til den daglige adfærd foreslås nogle få leveregler som:
- Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
- Klubbens trænere og ledere går ikke i bad sammen med børnene.
- Ingen trænere eller ledere inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.
- Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.
- På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

Mistanke om overgreb:
Vær opmærksom:
· Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn
· Om en træner eller leder har børn overnattende
· Om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet
· Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn
· Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning
· Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler
Alt dette kan man være opmærksom på – og observere – uden at komme til at tænke på pædofili. Og uden at der er grund til at tænke på pædofili.
Modsat kan man have en vedvarende følelse af, at ”her er noget galt” eller måske høre et rygte eller en bemærkning, som gør at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig.
I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter:
- Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt.
- Kontakt foreningens formand eller næstformand. Vær diskret. Det er herefter formanden som har ansvar for, hvad der videre skal ske.
- Formanden kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen. I alle tilfælde kan det ske, uden at der nævnes navne. Politiet kan vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse – og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt.
Kommuner og amtskommuner har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte.
- Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Der vil altid være to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om, hvad der er sagt og ikke sagt. Samtalen afsluttes med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage. Der skal foreligge skriftligt referat.
- Det tages stilling til hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter, må bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et ”dårligt klima”, som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til, eller er det muligt at ”lukke sagen” og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier.
- Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning.
- Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse, bør foreningens voksne/ forældre med tilknytning til afdelingen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve – eller ved forskellige kombinationer heraf.
- Det er formanden for Vejle Kammeraterne, der udtaler sig til pressen, og at det aftales, at alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. 

Konstateret overgreb:
Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, anbefales følgende:
- Underret forældrene til barnet eller børnene
- Kontakt straks foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem som bestyrelsen har meddelt har et særligt ansvar for dette område
- Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.
Herefter bør formanden/bestyrelsen gå frem efter følgende punkter:
- Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder.
- Underret de sociale myndigheder.
- Udpeg en person med indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.
- Voksne/ forældre med tilknytning til afdelingen orienteres. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg, at der er udpeget én presseansvarlig, og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.
- Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev. 
Vejle Kammeraterne 2010
Luk