Menu

Støttefonden

image

VELKOMMEN TIL STØTTEFONDENS HJEMMESIDE.

STØTTEFONDENS MOTTO ER:  Vi betaler vor kontingent med glæde, for at glæde andre.

Vigtige datoer:
Ordinær generalforsamling den 8 Marts 2020 kl. 10.00 i klubhuset på sdr.stadion

BESTYRELSEN:

FORMAND
Preben Erngaard
Åsvinget 2
7100 Vejle
Tlf.: 28 60 89 39
Mobil: 
Email: prebenerngaard@gmail.dk
BESTYRELSESMEDLEM
Torben Petersen
Polarvej 4
7100 Vejle
Tlf.: 
Mobil: 21 68 81 46
Email:
KASSERER
Finn Sørensen
Hans Egedesvej 46
7100 Vejle
Tlf.: 75 83 95 99
Mobil: 
Email: ELLENOGFINN@PRIVAT.DK
BESTYRELSESMEDLEM
Joakim Mogensen
Rosenvej 17
7100 Vejle
Tlf.: 75 82 07 67
Mobil: 
Email: iljo@profibermail.dk
SEKRETÆR
Jørgen Poulsen
Pederholms Alle 75
7100 Vejle
Tlf.: 
Mobil: 
Email: 240947pt@gmail.com
BESTYRELSESSUPPLEANT
Morten Nielsen
Degnevænget 15
7100 Vejle
Tlf.:
Mobil:
Email:
BESTYRELSESSUPPLEANT
Ib Elving
Magnoliavej 10
7100 Vejle
Tlf.:
Mobil:
Email:
REGNSKABSKONTROLLANT:
Niels Broe Rasmussen
Sukkertoppen 61
7100 Vejle
Tlf.:
Mobil:
Email: 
REGNSKABSKONTROLLANT:
Leif "Tito" Hansen
Bygden 31
7100 Vejle
Tlf.:
Mobil:
Email:
REGNSKABSKONTROLLANT SUPPLEANT: 
Peter Lind Hansen
Polarvej 58
7100 Vejle
Tlf.:
Mobil: 
Email: petha@vejle.dk

 

STØTTEFORENINGENS FORMÅL:
Foreningen er en sammenslutning af interesserede, som ved medlemsskab søger, at støtte "kammeraterne" moralsk, økonomisk og i det idrætslige arbejde.

STØTTEFORENINGENS OPGAVER:
Støttefonden har gennem mange år arrangeret bankospil og derved oparbejdet en formue, som gør at støttefonden er i stand til, at give et årligt tilskud til kammeraterne, samt at støtte specielle formål, bland andet tennisbanerene og ungdomsture.
Støttefonden har stoppet bankospillene, da det blev en underskudsforretning.
Støttefonden påtager sig nu ad hoc opgaver, for at skaffe penge til kammeraterne.
Vi kan i støttefonden altid bruge hjælpere, som kan kontakte Preben Erngaard 28 60 89 39,  som så vil beskrive opgaverne.
Ansøgning om tilskud skal sendes til kammeraternes bestyrelse, som så videreindstiller ansøgningen til støttefonden.

KONTINGENT:
Kr. 100,- pr. år.
Nye medlemmer kan kontakte Torben Petersen 21 68 81 46

STØTTEFORENINGENS HISTORIE:
Den 21 Maj 1957 oprettedes kammeraternes støttefond på initiativ af bl.a. Niels Jensen, Erling Hansen og Marius Holm.
Støttefondens opgave var at indsamle midler til arbejdet i klubben. Kontingentet fastsattes til kr. 0,50,- om måneden.
Der skulle betales 2 gange årligt, den 1. Juli og den 1. Januar.
Af hvert medlems kontingent hensattes årligt kr. 1,- på en særlig konto for evt. ekstraordinære formål.
Den første aften tegnede der sig 27 medlemmer, men på den første ordinære generalforsamling senere på året var medlemstallet vokset til 192.
I kontingent var indgået kr. 1037,- og kassebeholdningen var på kr. 1517,-.
Der var det forløbne år afholdt "Andespil" og forældretur til ferielejren ved Mørkholt.
I 1958 købte klubben et brugt lysanlæg og støttefonden støttede projektet med kr. 3000,-.
I 1966 indviedes en ny grusbane og et nyt lysanlæg. Prisen var tilsammen kr. 51000,- og støttefonden støttede projektet med et beløb på kr. 10000,-.
I 1988 indførtes Tennis på søndre stadion, det afgørende skub kom fra støttefonden, der gav tilsagn om et stort pengebeløb til etablering af 2 baner. Støttefondens ide var at en sådan investering ville være en investering for fremtiden.
I 2007/2008 byggede man ud på søndre stadion. Et nyt depotrum og 2 nye store omklædningsrum, et handicaptoilet og en terasse blev indviet i 2008. Støtteforeningen puttede en anselig antal kroner i projektet.

Vedtægter for  Kammeraternes Støttefond:

 

§1 Foreningens navn er: Kammeraternes støttefond.
§2 Foreningen er en sammenslutning af interesserede som ved medlemsskab, søger at støtte boldklubben Vejle kammeraterne moralsk, økonomisk og i det idrætslige arbejde. Forskellige arrangementer afholdes efter bestyrelsens skøn.
§3 Foreningens motto er: Vi betaler vort kontingent med glæde, for at glæde andre.
§4 Indmeldelse kan ske direkte ved bestyrelsen eller gennem et medlem. Bestyrelsen skal godkende optagelsen.
§5 Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Det opkræves den 1-10-xxxx
§6
Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden med 2 øvrige medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelse for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, yderligere vælges 2 suppleanter og 2 regnskabskontrollanter samt 1 regskabskontrollantsuppleant.
§7 Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af Marts måned, hvor der det ene år (ulige) vælges kasserer, sekretær og 1 suppleant og det næste år (lige) vælges formand, 2 medstyrere og 1 suppleant, samt hvert år en regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant.
Generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af marts måned og kan ikke holdes i forbindelse med arrangementer foranstaltet af Boldklubben Vejle Kammeraterne. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering på Vejle Kammeraternes hjemmeside med 8 dages varsel.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilstiles formanden skriftligt senest 3 dage før afholdelsen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes dersom en fjerdedel af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom.
§8 Intet bestyrelsesmedlem for boldklubben vejle kammeraterne kan have tillidsposter i støttefonden, dog skal formanden eller en af ham udpeget stedfortræder, samt støttefondens bestyrelsessuppleanter inviteres til Støttefondens bestyrelsesmøder men uden stemmeret.
§9 Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter:

1 ) Valg af dirigent
2 ) Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf
3 ) Forelæggelse af det kontrollerede regnskab pr. 31.12. og godkendelse heraf
4 ) Indkomne forslag
5 ) Valg af formand (i lige kalenderår)
6 ) valg af kasserer ( i ulige kalenderår)
7 ) Valg af 1 eller 2 medstyrere
8 ) Valg af bestyrelsessuppleant
9 ) Valg af regnskabskontrollant
10) Valg af regnskabskontrollant-suppleant
11) Eventuelt.

§10 Tilskud fra støttefonden gives kun efter skriftlig ansøgning, der også tillægges regnskab fra boldklubben vejle kammeraterne.
Bevilling eller afslag sker ved simpel stemmeflertal.
§11 Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflertal, til vedtagelser om ændringer i lovene og om foreningens frivillige opløsning kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer. 
§12

Ophævelse af kammeraternes støttefond, kan kun ske ved to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger og kræver 2/3 af de mødtes stemmer for at kunne ske fyldest. Ved ophævelse af støttefonden tilfalder dens midler Boldklubben Vejle Kammeraterne, alternativt til anden forening/velgørende formål, hvis Boldklubben Vejle Kammeraterne er opløst. Beslutning om fordeling af Støttefondens formue træffes på den opløsende generalforsamling

Disse vedtægter er efter forslag fra bestyrelsen ændret den 24 November 2019.
Preben Erngaard (formand), Finn Sørensen (Kasserer), Jørgen Poulsen (Sekretær), Torben Petersen og Joachim Mogensen.
Luk