Menu

Referat fra ordinær generalforsamling 26-10-2021

image
Preben Jørgensen
27. oktober 2021 kl. 08:10
Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 26-10-2021 afholdt i klubhuset på Søndre Stadion

Preben bød på bestyrelsens vegne velkommen til klubbens ordinære generalforsamling.
Fremmødte: 23
Dagsorden til generalforsamlingen:
1: Valg af dirigent
- Ib Elving blev valgt til dirigent.

2: Formandens beretning, herunder beretning fra ungdom og senior
- Preben fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Corona restriktionerne var og er på tilbagetog, men vi bliver dog alligevel ramt i forskellige afdelinger og på forskellige hold. Træner/ledere i klubben har nu fået styr på hvordan tingene skal håndteres. 
Bestyrelsen har jo i de forgangne 6 måneder, siden sidste generalforsamling, arbejdet på at finde en ny formand til klubben, dette er endnu ikke lykkedes, derudover bliver vi så også ramt af at vores ungdomsformand og bestyrelsesmedlem Majbritt Damgaard vælger at gå af før tid, og vores kampfordeler Ole Bjerre har meddelt at han pr. 1-1-2022 stopper på denne post, og sidst har Anders Nielsen valgt at stoppe i bestyrelsen. Så der har været nok at se til for bestyrelsen i de sidste 6 måneder. 
I ungdom er det lykkedes med at få en del forældre til at give en hånd med ved nogle af ungdomsholdene, men det kniber at få dem til at tage nogle af de mere tunge poster i klubben. Til sidst en stor tak til trænere/Ledere i klubben for det store stykke arbejde der udføres i klubben.

Thomas fremlagde Seniorudvalgets beretning for senior.
- Thomas fortalte lidt omkring medlemstallene i seniorafdelingen og redegjorde for holdenes præsteren i foråret og efteråret.
Sean har opsagt sin stilling som 1. holdstræner med udgang af denne sæson. Thomas fortalte at man pt. ligger i forhandlinger med mulige kandidater. Thomas kunne også berette omkring coronasituationen i seniorafdelingen.
Derudover fortalte Thomas at seniorudvalget har lagt stille under coronaen, men nu er de begyndt at få uddelt de forskellige opgaver der er.

Frank fremlagde Ungdomsudvalgets beretning for Ungdom.
- Frank redegjorde for situationen omkring Majbritts stop som ungdomsformand og at han ikke tøvede med at tage over efter hende. Majbritt har fået en mindre rolle i ungdomsudvalget hvor hun er Frank behjælpelig med diverse opgaver. Frank berettede i listeform om det store arbejde Majbritt havde udført for ungdomsafdelingen og roste hende meget for dette arbejde. Bl.a anskaffelse af midler til T-shirts, Hooties mm.
Frank fortalte ligeledes at ungdomsudvalget pt. bestod af 4 personer og at det er ca. 4 for lidt. Der kan snildt bruges mange flere hænder til opgaverne i ungdomsafdelingen.

Beretningen blev godkendt

3: Regnskab.
- Preben gennemgik tallene. Regnskabet blev godkendt.

4: Indkomne forslag.
- Der var ikke indkommet nogen forslag.

5: Valg af formand.
- Bestyrelsen havde ikke nogen kandidat, og dette havde generalforsamlingen heller ikke.
Dette betød så at ifølge vores vedtægter skal der indkaldes til en xtraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen eller også at man gør brug af det tillæg i vedtægterne der siger at hvis en formand ikke findes på den ordinære generalforsamling så kan man vælge et xtra bestyrelsesmedlem i op til et år. Preben stillede sit mandat til rådighed i et år og generalforsamlingen valgte derfor denne løsning. Så nu har man 1 år til at finde en ny formand.

6: Valg af kasserer (Kun i lige år) Punktet udgår derfor.

7: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
- På valg er Anders Nielsen, modtager ikke genvalg
- På valg er John Roland, modtager genvalg
- På valg er Thomas Houborg, modtager genvalg
- Majbritt Damgaard er udtrådt af bestyrelsen, derfor nyvalg for 1 år.
Valgt for en 2 årig periode i stedet for Anders, blev Nicolai Viby Mikkelsen (Nico)
Valgt for en 1 årig periode i stedet for Majbritt, blev Sean N. Møller.
Roland og Thomas blev genvalgt.

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
- På valg er Jens J. Larsen (Styrke) Modtager genvalg
- På valg er Lone Marcussen, modtager ikke genvalg. derfor nyvalg.
Jens J. Larsen blev genvalgt og Tommy Grøn blev valgt i stedet for Lone.

9: Valg af 2 regnskabskontrollanter og 1 regnskabs kontrollant suppleant.
- På valg til regnskabskontrollant er Kurt Christensen, modtager genvalg
- Nyvalg
- På valg til regnskabskontrollant suppleant er Kenneth Iver Henriksen
Kurt Christensen blev genvalgt til regnskabskontrollant
Anders Nielsen blev valgt til regnskabskontrollant
Kenneth iver blev genvalgt til regnskabskontrollant suppleant

10: Eventuelt.
- Preben takkede Anders for hans tid i bestyrelsen og han fik overrakt 2 flasker vin.
- Preben berettede kort om valget af årets træner/leder. Årets leder 2021 blev Majbritt Damgaard-Eilsø, et stort tillykke. Hun vil få overrakt Pokal og vin af ungdomsformanden ved lejlighed.
 

Ib takkede for god ro og orden og klubsangen blev sunget inden man gik til spisning.

Luk