Menu

Vedtægter for Vejle Kammeraternes kunstgræsbane

image

Vedtægter for Vejle Kammeraternes Kunstbane.

CVR: 41244097

§01: Navn og hjemsted:
Foreningsnavn: Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane
Foreningen er stiftet af: Boldklubben Vejle Kammeraterne, hjemhørende i Vejle Kommune.

§02: Formål:
Foreningen er almennyttig, og dens overordnede formål er at være med til at skabe gode forhold for fodboldlivet på søndermarken Vejle i Vejle Kommune, til glæde for beboer i området/kommunen.

Dette skal ske ved at eje og drive kunstbanen beliggende Bakkedraget 10, 7100 Vejle, idet kunstgræsbanen ved udlejning stilles til rådighed for amatøridræt/-fodbold.

Kunstgræsbanen er beliggende i tilknytning til Boldklubben Vejle Kammeraternes nuværende fodboldanlæg, og skal være med til at skabe gode rammer for klubbens medlemmer. Banen kan efter aftale også benyttes af andre foreninger, institutioner og skoler.

§03: Medlemmer:
Boldklubben Vejle Kammeraterne er via dens bestyrelse medlem af Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane.

§04: Økonomi:
Vejle Kammeraternes kunstgræsbanes indtægter stammer primært fra leje- og sponsorindtægter samt driftstilskud fra Vejle Kommune.

Årets overskud henlægges til forventet udskiftning af græstæppet efter ca. 10 år.

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien i Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane. Dette indebærer bl.a. at bestyrelsen for hvert kommende regnskabsår, skal udarbejde et budget,og at den i forbindelse hermed træffer beslutning om lejepriser for kunstgræsbanen. Det er ligeledes bestyrelsen der udarbejder planer for anlægsinvesteringer.

§05: Bestyrelsen:
Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane ledes af en bestyrelse, der forestår institutionens daglige drift.
Bestyrelsen består af 3 personer.

Indtil førstkommende ordinære generalforsamling består bestyrelsen af 3 personer som er udpeget af Boldklubben Vejle Kammeraterne.

Indtil førstkommende ordinære generalforsamling er bestyrelsen institutionens højeste myndighed.

På førstkommende og efterfølgende generalforsamlinger udpeges/vælges bestyrelsesmedlemmer efter følgende retningslinjer:
Medlemmer i Bestyrelsen:

  • Boldklubben Vejle Kammeraterne udpeger 3 medlemmer, samt 1 suppleant.
  • Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
  • Sammensætningen af bestyrelsen er baseret på hensynet til, at Boldklubben Vejle Kammeraterne som den største bruger bør have mulighed for indirekte medbestemmelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, Kasserer og Sekretær. Udtræder et medlem indtræder en suppleant for resten af perioden. Er det formand, Kasserer eller Sekretær der udtræder, skal der ske ny konstiution.

Bestyrelsesmøder:
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, så ofte det er påkrævet - dog minimum 2 gange om året.
Der skal indkaldes til bestyrelsesmøde når mindst 2 medlemmer anmoder herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpelt stemmetal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§06: Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Oktober måned og indkaldes med minimum 4 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årlige beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse, i henhold til §05.
  6. Valg/fravalg af revisor.
  7. Eventuelt.

Bestyrelsen kan endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Siddende medlemmer af bestyrelsen samt alle medlemmer af Boldklubben Vejle Kammeraternes bestyrelse har stemmeret på generalforsamlingen, idet hver person har en stemme.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §09.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, blot én ønsker det.

§07: Hæftelse og tegning:
Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane hæfter alene med sin formue, og hverken de oprindelige stiftere eller andre hæfter for Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane.

Formanden tegner Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane sammen med Kasserer eller Sekretær.

Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, eller ved optagelse af lån, er det den samlede bestyrelse der tegner Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane.

Bestyrelse kan meddele prokura.

§08: Regnskab:
Vejle Kammeraternes Kunstgræsbanes regnskabsår er fra 1. August til 31. Juli

1. regnskabsår går fra stiftelsen til 31 Juli 2020.

Bestyrelsen udarbejder og aflægger årsregnskabet og en årsberetning, der fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet revideres af en godkendt revisor (Statsautoriseret eller registreret).

Bestyrelse har mulighed for fravalg af revision.

§09: Vedtægtsændringer:
Ændring af disse vedtægter kan kun ske, hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 stemmer af de afgivne gyldige stemmer på generalforsamlingen.

Vedtægternes §05 og §10 kan dog alene ændres ved enstemmighed mellem alle stemmeberettigede på generalforsamlingen.

§10: Ophør:
Bestemmelse om opløsning af Vejle Kammeraternes Kunstgræsbane kan kun ske ved, at det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afvikles med mindst 4 ugers mellemrum.

For opløsning skal på begge generalforsamlinger mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget.
Afstemningerne skal være skriftlige.

På generalforsamlingen tages samtidigt bestemmelse om foreningens nødvendige salg af fast ejendom og afvikling af gældsforpligtelser.

Her er simpelt flertal tilstrækkelig.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle formue overdrages til Boldklubben Vejle Kammeraterne


Besluttet og vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Vejle den 23/4-2020
Tommy C. Grøn - Sune B. Larsen - Johnny Rosendahl - Ole B. Martinussen

Luk