Menu

Referat fra ordinær generalforsamling 26 Oktober 2023

image
27. oktober 2023 kl. 12:24

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i klubhuset den 26 Oktober 2023 kl. 20;00
Fremmødte incl. bestyrelsen: 22
Referent: Preben Jørgensen

1: Valg af dirigent.
- Ib elving blev valgt.

2: Bestyrelsens beretning.
- Tommy Grøn fremlagede beretning for seniorafdelingen. Det har været et ok godt år rent medlemsmæssigt, men spillemæssigt måtte vi en tur fra Serie 3 og ned i Serie 4. Da 2. holdet overlevede i Serie 4 har vi nu 2 stk serie 4 hold og 1 serie 5 hold. Der er god fremmøde til træning og truppen i afdelingen præges af en rigtig god stemning. Vi står pt. et godt sted.

- Charlotte fremlagde beretning for ungdomsafdelingen. I ungdomsudvalget er vi pt. 6 medlemmer, vi kunne godt bruge nogle flere. Målet er at blive repræsenteret i alle årgange.
De opgaver vi bruger en del kræfter på er kontingentopkrævning og medlemsregistrering. Ligeledes har vi været udsat for mange trænerudskiftninger og det kan være præget af store udfordringer at finde nye trænere.
Vi har i udvalget pt. gode samarbejder med Tjansen, Aktiv fritid, get2sport. 
I den forgangne periode har vi afholdt et kamplederkursus og et C1 kursus. Vi planlægger at oprette et kursus i konflikthåndtering.
Vi har 1 forældre til at søge legater/sponsorater, samt vi har en del unge til at være hjælpetrænerer.
Kampdagen var igen en succes med masser af fodbold på banerne og et godt salg i kiosken.
Der har været uddelt julegaver til trænerne, samt afholdt sommerafslutning og julehygge.
Ungdom er særdeles udfordret i forhold til indendørs træning da det stort set er umulig at få haltider.
Mange af ungdomsholdene har været godt til at indsamle penge til deres respektive hold.
Vi afholdt igen fodboldskole hvor der var tilmeldt 57 børn, fodboldskolen er ligeledes aftalt til næste år.

Ingen spørgsmål til beretningerne, som herefter blev godkendt.

3: Regnskab.
Preben fremlagde regnskabet som herefter blev godkendt.

4: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5: Valg af formand (ulige år).
Igen blev der ikke valgt nogen formand, og derfor vælges der et xtra bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år. Preben opfordrede til at der hurtigst muligt findes en formand, da det er vanskeligt overfor de respektive idrætsorganer, banker-sparekasser og offentlige myndigheder at forklare at klubben kører uden en formand.

6: Valg af kasserer (Lige år).
Derfor ingen på valg

7: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Nicolai Viby Mikkelsen som ønskede genvalg og fik det.
På valg: Thomas Houborg som ikke ønskede genvalg. Marcus Kondrup blev foreslået og blev valgt for en 2 årig periode.
På valg: John Roland Jensen som ikke ønskede genvalg. Jakob Halling Hansen blev foreslået og blev valgt for en 2 årig periode.
I stedet for et formandsvalg skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode. Tommy Grøn blev forslået og han blev valgt.

8: Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
På valg var Kenneth N. Henriksen som blev genvalgt
På valg var Jens Jørgen Larsen som blev genvalgt.

9: Valg af 2 bilagskontrollanter samt 1 billags kontrollant suppleant.
På valg var Kurt Christensen som blev genvalgt.
På valg var Anders Nielsen, da ingen vidste om Anders modtog genvalg måtte der et nyvalg til. Bastian Kensmark belv valgt.
På valg til bilags kontrollant suppleant blev Kenneth N. Henriksen genvalgt.

10: Eventuelt.
Tommy tog dirigentstokken og takkede John Roland for hans mange års virke i kammeraternes bestyrelse og var glad for at John stadig vil fungere som materialeforvalter.
Tommy takkede ligeledes Thomas for hans tid i kammeraternes bestyerlse.
Årets lederpokal blev tildelt Susan for hendes store engagement i at få en pigeafdeling op at køre.
Preben Erngaard opfordrede klubbens medlemmer til at spille badminton hos Vejle Kammeraterne. Oplysninger omkring badminton kan findes på klubbens hjemmeside.
Majbritt kunne meddele at hun stopper i klubbens ungdomsudvalg umiddelbart efter deres næste møde.
Der blev foreslået at der igen skulle ansøges om en hjertestarter, hvilket selvfølgelig vil blive gjort.

Ib takkede for god ro og orden og klubsangen blev sunget som afslutning på generalforsamlingen.

Luk