686

Visning af lovUdskriv lov

Vedtægter for Vejle Kammeraterne
Love
Til bunden

§1Klubbens navn er "Boldklubben Vejle Kammeraterne". Dens hjemsted er Vejle Kommune.

§2Klubben har til formål at fremme interessen for fodboldspillet og andre  idrætsaktiviteter, at give sine aktive medlemmer lejlighed til at udvikle deres fysik og psyke gennem disse aktiviteter, herigennem styrke kammeratskabet.

§3Klubben er tilsluttet hovedorganisationen Dansk Idræts Forbund og DGI, og klubben er undergivet disses love og bestemmelser.

§4Som aktivt eller passivt medlem kan klubben optage enhver uberygtet person. Optagelse i klubben er betinget af en skriftlig indmeldelse. Optagelse af umyndige personer kræver samtykke fra forældre/værge.

§5Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan kun ændres af denne. Bestyrelsen kan for en periode fritage et medlem for at betale kontingent, når særlige grunde taler herfor.

§6Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Et medlem, der er i restance med betaling af kontingent, og som trods skriftligt påkrav herom ikke betaler, betragtes som slettet, men kan atter blive medlem når gælden er berigtiget.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Et således ekskluderet medlem har ret til at indanke sagen for generalforsamlingen, der da træffer endelig beslutning under hensyntagen til DBU´s og DIF´s love og bestemmelser.

§7Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Oktober måned, indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel gennem klubbens hjemmeside. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse til formanden.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år, som ikke er i kontingentrestance har stemmeret via forældre/værge.

§9Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter.
   1: Valg af dirigent.
   2: Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.
   3: Forelæggelse af det kontrollerede regnskab pr. 31.07 og godkendelse heraf.
   4: Behandling af evt. indkomne forslag.
   5: Valg af formand (i Ulige kalenderår).
   6: Valg af kasserer (i Jige kalenderår).
   7: Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
   8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
   9: Valg af 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant for regnskabskontrollanterne
 10: Eventuelt

§10Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen skal være skriftligt, såfremt et medlem kræver dette. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Referat af forhandlinger og beslutninger indføres i en protokol.

§11Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. Om indkaldelsesmåde, se §8.

§12Foreningen tegnes ved underskrift af forretningsudvalget, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
Foreningens reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

§13Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges blandt klubbens seniormedlemmer på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for en 2-årig periode. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår med
henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Den vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Såfremt det på den ordinære eller eventuelt ekstraordinære generalforsamling ikke er muligt at få valgt en formand, kan der ekstraordinært vælges et bestyrelsesmedlem for en et årig periode. Indtil næstfølgende generalforsamling varetages den overordnede ledelse af klubben i fraværet af en formand af forretningsudvalget, der udpeger et ordførende medlem.

§14Bestyrelsen kan udpege en udtagelseskomité, der skal sammensætte en eller flere af klubbens hold.
I øvrigt sammensættes holdene af de respektive trænere og/eller holdledere.
Bestyrelsesarbejder kan uddelegeres til udvalg nedsat af bestyrelsen. Der kan i disse udvalg indgå medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen, men udvalgene skal have mindst 1 bestyrelsesmedlem, som er formand for udvalget og ansvarlig for dette arbejde.

§15Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16Til bestemmelse om klubbens opløsning kræves 3/4 stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum. Samme generalforsamling træffer beslutning om klubbens formue og ejendele.
Ved klubbens opløsning eller ved udmeldelse af  DGI skal evt. optagne lån herfra tilbagebetales.

Således vedtaget og ændret på klubbens ordinære
generalforsamling den 23. oktober 2012Til toppen